ម៉ាស់បិទបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញ

In stock
KE-002
Price in points:35 points
In stock
KE-002
Price in points:35 points
$3500
+
Add to cart
Shipping costs
 • $1 Standard Delivery for Phnom Penh
 • $2.5 Express Delivery for Phnom Penh
Payment methods
 • Pay88
 • Debit/Credit card/Union Pay/Dinners Club/
 • Online Banking: Aclida Bank
 • eWallet: Wing, Pipay & Alipay
 • COD
 • Why us
  • Fast delivery

  Original items

  24/7 support

  Quality verified items from France 

  Description

  Eterna Eye mask Collagenម៉ាស់បិទត្រង់រង្វង់ភ្នែក ដើម្បីបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញ, ស្នាមដក់ខ្មៅនិងស្នាមជ្រួញត្រងច្រអូរមាត់ ....